Microsoft Update Health Tools 3.67.0.0

Microsoft Update Health Tools 3.67.0.0

Microsoft Corporation – 13,5MB – Shareware – Windows
ra khỏi 10 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Sử dụng ứng dụng Kiểm tra Sức khỏe PC để xem PC hiện tại của bạn có đáp ứng các yêu cầu để chạy Windows 11 không. Nếu vậy, bạn có thể nhận được bản nâng cấp miễn phí khi nó ra mắt.

Tổng quan

Microsoft Update Health Tools là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 151.959 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Update Health Tools là 3.67.0.0, phát hành vào ngày 06/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/07/2020. Phiên bản phổ biến nhất là 3.67.0.0, được sử dụng bởi 69 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Update Health Tools đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,5MB.

Người sử dụng của Microsoft Update Health Tools đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Update Health Tools!

Cài đặt

người sử dụng 151.959 UpdateStar có Microsoft Update Health Tools cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại